Algemene
voorwaarden

Lees meer over onze algemene voorwaarden.

Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden alleen ten aanzien van ons productaanbod met uitzondering van via de webshop afgenomen goederen.

 

Artikel 1. Definities

 • De Houtfabriek: De Houtfabriek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30285055.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Houtfabriek een overeenkomst heeft afgesloten.
 • Onder ‘Algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en uitvoering

 • Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van De Houtfabriek zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, zijn deze voor De Houtfabriek alleen bindend indien en voor zover deze door De Houtfabriek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • De Houtfabriek is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verplichtingen De Houtfabriek

 • Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert De Houtfabriek dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • De Houtfabriek spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van De Houtfabriek zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. De bescherming van de gegevens van de
 • Opdrachtgever zijn vastgelegd in het Privacy statement van de Houtfabriek.
 • De Houtfabriek spant zich in om in geval van uitloop in de planning door onvoorziene zaken zoals ziekte en technische problemen, de Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

 • Opdrachtgever stelt De Houtfabriek schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Houtfabriek van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 • Naast de verplichtingen uit de wet is schade, welke ontstaat door onjuist gebruik of onderhoud, voor rekening van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is verplicht voldoende informatie te leveren aan De Houtfabriek en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het De Houtfabriek mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 5. Offertes

 • Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft De Houtfabriek het recht de details en prijzen aan te passen.
 • Offertes van De Houtfabriek zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6. Prijzen

 • Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van De Houtfabriek zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 7. Levertijd

 • In het geval van maatwerk meubels gaat de productietijd in na akkoord op de definitieve tekening. Product specifieke voorwaarden de verkooplijst wordt meegeleverd als bijlage bij de offerte. Bij het aanvaarden van de offerte, gaat Opdrachtgever akkoord met de bijgeleverde voorwaarden in de verkooplijst.
 • Door De Houtfabriek opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijzigingen opdracht

 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden vooraf besproken met de Opdrachtgever en overeenkomstig gefactureerd.
 • Indien De Houtfabriek, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is De Houtfabriek gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals, ontwerpen, documentatie, tekeningen, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Houtfabriek of betrokken derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 • Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van De Houtfabriek.
 • In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover De Houtfabriek niet nakomt, is De Houtfabriek zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van De Houtfabriek op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtgever dient de door De Houtfabriek uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 • Alle door De Houtfabriek uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • In bovenstaande gevallen heeft De Houtfabriek voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van De Houtfabriek vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • De Houtfabriek aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • De totale aansprakelijkheid van De Houtfabriek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 • Aansprakelijkheid van De Houtfabriek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op De Houtfabriek geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Houtfabriek.
 • De aansprakelijkheid van De Houtfabriek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever De Houtfabriek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Houtfabriek ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Houtfabriek in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Houtfabriek meldt.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Houtfabriek voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door
 • Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door De Houtfabriek geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 13. Overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat De Houtfabriek door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van De Houtfabriek kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 14. Geheimhouding

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 15. Personeel

 • Opdrachtgever zal werknemers van De Houtfabriek die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ruimte en ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

 

Artikel 16. Wijzigingen algemene voorwaarden

 • De Houtfabriek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van De Houtfabriek of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 17. Reclame

 • Bij gebreke van verplichtingen van De Houtfabriek dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van De Houtfabriek.
 • De koper is verplicht het geleverde product onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op beschadigingen. Reclames in verband met waarneembare gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan De Houtfabriek te worden gemeld.
 • Indien De Houtfabriek de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten worden hersteld dan wel vervangen, zonder dat Opdrachtgever recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van De
 • Houtfabriek is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
 • De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
 • Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Partiële nietigheid:Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst / Algemene Voorwaarden aan.
 • Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst / Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Contact

Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op.

De Houtfabriek
Kerkdijk 24a
3615 BE Westbroek
[email protected]